OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ elektronického obchodu ( ako predávajúci ) :

1DECORE s.r.o.

Nám.Mieru 597/1,   prevádzka : Nitrianska ulica 114, 958 01  PARTIZÁNSKE
Slovenská republika
IČO : 47 879 416,      DIČ : 2024134200
zap. v OR Krajského súdu Trenčín,  vl. č.30817/R
+421 948 272 300
info@design-inspiration.eu

Orgán dozoru:  Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685
e-mail: tn@soi.sk

 

Obchodné podmienky

prevádzkovateľa internetového obchodu pre kúpne zmluvy uzavreté na základe nákupu v elektronickom obchode : www.design-inspiration.eu

1. Všeobecné ustanovenia
a/ Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“), ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

b/ Kupujúcim je každý zákazník , ktorý uskutočňuje nákup.

c/ Prevádzkovateľ elektronického obchodu ako predávajúci zostavuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovar objednávať prostredníctvom počít.programu na internetovej adrese: http://www.design-inspiration.eu (ďalej iba „elektronický obchod“).

d/ Tieto VOP sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si VOP prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí a zároveň súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej mu predávajúci dodá tovar prezentovaný na danej internetovej stránke (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

e/ Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

2. Informácie o tovare
a/ Informácie o tovare uvedené v časti: „Popis“ elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v časti: „Popis“ elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia.  Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

 

3. Kúpna zmluva

a/ Kúpna zmluva je uzavretá záväzným prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim podľa bodu d  všeobecných ustanovení.

b/ Záväzným prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky (tzv. potvrdenie objednávky) po predchádzajúcom doručení objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“.  Na e-mailovú adresu kupujúceho sa budú v prípade potreby zasielať všetky ďalšie informácie ohľadom predmetnej objednávky.

c/  Záväzné prijatie objednávky obsahuje:
–  údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy
– údaje o cene tovaru a ostatných službách
–  údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho
–  údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.)
–  prípadne iné údaje.

d/  Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od prijatia objednávky vo forme e-mailovej správy zaslanej s predmetom „Potvrdenie objednávky“ až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá s kupujúcim.

e/  Ak sa kupujúci rozhodne objednávku stornovať, môže tak urobiť minimálne v lehote do 24 hodín od jej doručenia predávajúcemu. Kupujúci má právo objednávku zrušiť zaslaním e-mailu predávajúcemu s uvedením mena, e-mailu a opisu objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už vykonal platbu v celej výške, alebo len určitú časť, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky vopred dohodnutým spôsobom.

 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný:

– dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabezpečiť zabalenie prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
– zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky účinné v čase uskutočnenia objednávky tovaru
– odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku,  daňový doklad)
– informovať kupujúceho o zmenách v stave jeho objednávky v lehote a spôsobom dohodnutým v týchto obchodných podmienkach

Predávajúci má právo:

– na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar
– stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení; o stornovaní objednávky bude kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom; v prípade, že kupujúci už vykonal platbu v celej výške, alebo len určitú časť, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky vopred dohodnutým spôsobom

Kupujúci je povinný:

– prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
– zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
– nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
– potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

Kupujúci má právo:

– na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky
– na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri dodržaní VZPP a týchto obchodných podmienok.

 

5. Dodacie podmienky a platobné podmienky

a/ Tovar sa predáva podľa vzorov, katalógov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
b/ Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v záväznom prijatí objednávky zaslanej predávajúcim kupujúcemu.

c / Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať kupujúcemu v dohodnutej lehote, najviac však do 30 dní od prijatia objednávky, pokiaľ sa nedohodnú inak.

d/) V prípade, že dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci informuje kupujúceho a vydá mu potvrdenie. Kupujúci má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť.

e/  V prípade, že kupujúci tovar nie je schopný prevziať objednávku v čase a na mieste dohodnutom v kúpnej zmluve upovedomí o tom predávajúceho bezodkladne.

f/ Miestom a spôsobom dodania tovaru je miesto a spôsob uvedené v záväznom prijatí  objednávky predávajúcim.

g/ V prípade, že predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci sa zaväzuje upovedomiť predávajúceho vo forme e-mailovej správy najneskôr v deň doručenie/prevzatia o tom, že tovar prevezme namiesto kupujúceho tretia osoba odlišná od kupujúceho, pričom je povinný uviesť meno a priezvisko tejto osoby. V prípade, že si kupujúci povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplní, a/alebo neuvedie meno a priezvisko tretej osoby, ktorá má tovar prevziať, tovar nebude tretej osobe odlišnej od osoby kupujúceho vydaný. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznom prijatí objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

h/ Kupujúci je povinný skontrolovať tovar a jeho obal ihneď pri prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar je mechanicky poškodený, prípadne, že je tovar neúplný, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a je povinný spolu s dopravcom spísať o tom záznam. O mechanickom poškodení tovaru v neporušenom obale je kupujúci povinný informovať predávajúceho bezodkladne po  prevzatí zásielky a zaväzuje sa tovar nepoužívať. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.
i/  Ak kupujúci tovar bezdôvodne odmietne prevziať bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy a zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný tovar, je predávajúci oprávnený uplatniť si nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.  Právo predávajúceho na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

j/  Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol  kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

k/ Spôsoby dopravy tovaru :

– prevzatie tovaru zo skladu predávajúceho
– kuriérska služba  – doručenie v pracovné dni do 24 hod od expedície tovaru
– dodanie vlastnou dopravou predávajúceho

Ceny jednotlivých foriem dopravy sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej objednávky. Spôsob a cenu dopravy si však kupujúci vyberie sám pri zadávaní  objednávky tovaru, kde bude uvedená cena za dopravu a cena tovaru spolu s celkovou cenou objednávky.

 

6. Spôsob platby a kúpna cena

a/ Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou:

–  hotovostnej platby v sídle predávajúceho,
–  hotovostne oproti dokladu z ERP pri doprave vozidlom predávajúceho
–  dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby
–  bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

b/ Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

c/ Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho vopred. V prípade zmeny ceny produktu po objednaní tohto produktu je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho, ktorý má právo od zmluvy odstúpiť, alebo ju potvrdiť.

d/ V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

e/ Náklady spojené s montážou a dodávkou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

f/ Všetky akcie a zľavy sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné a uvádzané vrátane aj s DPH.

 

7. Poučenie kupujúceho o možnosti od zmluvy odstúpiť

a/  Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v tomto článku ako „zákon č. 102/2014 Z.z.“), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo určenou treťou osobou. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

b/ Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok, e-mailom na adrese info@design-inspiration.eu  alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

c/ Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

d/ Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia.

e/ Kupujúci je povinný tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať na adresu sídla predávajúceho, pričom kupujúci tovar zašle:
– nepoužívaný
– nepoškodený
– v pôvodnom obale
– kompletný (vrátane príbalového letáku a pod. a ostatných vecí ktoré balenie pôvodne obsahovalo)
– spolu s dokladom o kúpe
Tovar odporúčame poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

f/  Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.

g/ Priame náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci.

h/ V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

i/  Ustanovenia tejto časti VOP sa vzťahujú výlučne len na kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

8. Pôsobnosť reklamačného poriadku

a/  Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

b/  Na uplatňovanie práv zo zodpovednosti za chyby predanej veci sa vzťahuje postup podľa § 612 až 627 OZ a príslušné ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.

c/  Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov pre fyzické osoby, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba pre právnické osoby je 12 mesiacov ak to zákon neupravuje inak.

d/  Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu , pričom predávajúci nie je povinný prebrať reklamovaný tovar, ak je znečistený alebo ak vykazuje znaky používania iným ako obvyklým spôsobom. Reklamáciu je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho osobne, telefonicky s následným písomným prejavom vo forme emailu. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu sídla spoločnosti. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.

e/ Predávajúci nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené najmä:

– mechanickým poškodením,
– neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou,
– nesprávnym zaobchádzaním zo strany kupujúceho – v rozpore s návodom na používanie a s obvyklým spôsobom užívania tovaru,
– v osobitných prípadoch ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane používateľa, prípadne iným neodborným zásahom.

f/  Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

g/  O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom alebo prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol.

 

9. Ochrana osobných údajov

a/  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

b/  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

c/  Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch pri spracovávaní objednávok a ďalšej agendy okolo nich. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

d/  Predávajúci, ktorý je prevádzkovateľom internetových stránok www.design-inspiration.eu sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho

a/  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy:

– v prípade vypredania zásob
– nedostupnosti tovaru
– ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy
– z dôvodov vyššej moci
– ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

b/  Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom a vrátiť mu už zaplatenú zálohu alebo kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 7 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

11. Záverečné ustanovenia

a/  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Písomným oznámením zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie uverejnenie na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

b/  V prípade, že je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

c/ Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

d/  Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia OZ, zákona  o elektronickom obchode , Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.